Przedszkole
570 977 453

WWR

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie opinii o potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju. Zajęcia w ramach WWR są bezpłatne i odbywają się przez 4-8 godzin w miesiącu. Po przyjęciu dziecka sporządzona jest diagnoza funkcjonalna dziecka oraz indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. Raz na kwartał odbywa się zebranie specjalistów, na którym omawiana jest bieżąca sytuacja dziecka oraz dalszy zakres prowadzonych terapii.

Ilustracja terapii

 

Od stycznia 2017 roku w naszej poradni prowadzone są zajęcia

WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA

dla dzieci niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością.

Korzystanie z tych zajęć jest bezpłatne!

Wczesne wspomaganie rozwoju ma na celu pobudzanie i stymulowanie ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia u niego niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole (od 0 do 8 r.ż.).

Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju odbywać się będą w godzinach 8:00-14:00.

Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka.

Wczesne wspomaganie rozwoju obejmuje opieką rodzinę z dzieckiem, u którego wykryto nieprawidłowości w rozwoju psychoruchowym, m.in.: wcześniactwo, zaburzenia genetyczne, wady wrodzone, uszkodzenia narządów zmysłów (wzrok, słuch), problemy neurologiczne, uszkodzenia lub zaburzenia centralnego układu nerwowego, uszkodzenia lub zaburzenia aparatu ruchowego.

Warunkiem objęcia dziecka Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju jest opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, wydana przez Publiczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną, lub opinia wydana przed 01.02.2017r przez Niepubliczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.

Posiadanie przez dziecko orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, na czas edukacji przedszkolnej, nie wyklucza możliwości korzystania z zajęć organizowanych
w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.

Zadania Wczesnego Wspomagania Rozwoju:

1) ustalenie, na podstawie opinii bądź orzeczenia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka;

2) nawiązanie współpracy z podmiotem leczniczym lub ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy, stosownie do jego potrzeb;

3) opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka, w tym:

 • udzielanie pomocy rodzinie w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych
  w kontaktach z dzieckiem: wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania,

 • udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzeniu konsultacji dla rodziców w zakresie pracy
  z dzieckiem,

 • pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych
  i niezbędnego sprzętu,

 • pomoc dziecku w pełnym wykorzystaniu potencjału rozwojowego, jakim dysponuje w zakresie funkcji poznawczych, rozwoju ruchowego, komunikacji i kontaktów społecznych,

 • pomoc dziecku w stopniowym osiąganiu coraz większej autonomii i samodzielności, na miarę jego możliwości,

 • zapobieganie występowaniu lub pogłębianiu się nieprawidłowości w rozwoju psychoruchowym dziecka,

 • dostarczanie rodzicom wsparcia w związku z długotrwałym kryzysem emocjonalnym, wynikającym z faktu niepełnosprawności ich dziecka,

 • stopniowe przygotowanie rodziców do roli osób wspomagających rozwój ich dziecka.

4) analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.

Specjaliści Wczesnego Wspomagania Rozwoju

W skład zespołu wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:

1) pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka, w szczególności: oligofrenopedagog, tyflopedagog lub surdopedagog;

2) psycholog;

3) logopeda;

4) inni specjaliści – w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci

D2017000163501