Przedszkole
570 977 453

CENNIK

CENNIK

Szanowni Rodzice,

Wszystkie usługi, poza WWRD, świadczone przez NPPP CDR Neuro-Thera-Med są odpłatne (płatne w formie zadatku w kwocie 100,00 z góry przelewem przed wizytą). Zadatek powinien być opłacony bezwzględnie w dniu rejestracji. W przypadku odwołania/rezygnacji ze spotkania zadatek zostaje zwrócony na konto bezzwłocznie pod warunkiem, że odwołanie/rezygnacja nastąpiła najpóźniej na dwa dni przed planową wizytą. W przeciwnym razie zadatek jest bezzwrotny.

Pozostała płatność przyjmowana jest z góry na pierwszym spotkaniu.

Faktury/paragony można opłacać gotówką lub kartą w kasie poradni. Można również  przelewem internetowym na konto Santander 32 1090 1711 0000 0001 2999 9581

Informacje, zaświadczenia, duplikaty

ZZaświadczenia oraz informacje o funkcjonowaniu  dziecka wystawiamy w ciągu 14 dni roboczych od daty złożenia wniosku w sekretariacie placówki.

Zaświadczenie o uczęszczaniu na zajęciabezpłatnie
Wydanie duplikatu opinii, informacji po przeprowadzonych badaniach50,00
Informacja o funkcjonowaniu dziecka na zajęciach100,00
Wydanie informacji po przeprowadzonej konsultacji100,00
Diagnozy, opinie

Nasza poradnia posiada wpis w ewidencję szkół i placówek niepublicznych, prowadzoną przez Gminę Miasto Koszalin, pod numerem 211. Tym samym posiada uprawnienia do przeprowadzania badań i wydawania opinii tzw. szkolnych.

Zgłaszając dziecko na diagnozę należy mieć świadomość, że forma pisemna diagnozy lub opinii wydawana jest do 30 dni od zakończenia badań (w przypadkach szczególnych do 60 dni), po wcześniejszym opłaceniu faktury/paragonu.

Opiniowanie składa się z:
1.Konsultacji wstępnej
2.Badania:

 psychologicznego – do 2 spotkań po 1 – 1,5 godziny

pedagogicznego – do 2 spotkań po 45 – 60 minut 

w razie potrzeby neurologopedycznego – ustalane indywidualnie

3.Omówienie badań – wydanie opinii

 

Rodzaj opinii

Koszt

Braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych

450,00 zł

Możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej przez dziecko 6 – letnie (przyspieszenie obowiązku szkolnego)

600,00 zł

Potrzeby odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym 

600,00 zł

Odroczenia obowiązku szkolnego dla dziecka niepełnosprawnego 

600,00 zł

Gotowość szkolna 

600,00 zł

Objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną

600,00 zł

Dostosowania wymagań edukacyjnych

600,00 zł

O specyficznych trudnościach w uczeniu się (dysleksja, dysortografia, dysortografia)

600,00 zł

O specyficznych trudnościach w uczeniu się + dyskalkulia 

750,00 zł

Diagnoza 

Rodzaj diagnozy

Koszt

Diagnoza integracji sensorycznej (SI)

600,00

Diagnoza logopedyczna

200,00

Diagnoza neurologopedyczna w tym badanie afazji

250,00

Diagnoza psychologiczna Stanford – Binet 5

350,00

Neutralny Kulturowo Test Inteligencji Cattella 

250,00

Ocena rozwoju psychoruchowego KORP

450,00

Ocena Funkcjonowania Społecznego (w zależności od ilości testów)

50,00 – 350,00

Skala Aprobaty Społecznej 

200,00

Ocena Motywacji i Amotywacji (w zależności od ilości testów)Diagnoza ręki (grafomotoryczna)

50,00 – 350,00

Diagnoza ręki (grafomotoryczna)

250,00

Diagnoza uwagi słuchowej wg Metody opracowanej przez prof. A. Tomatis

250,00

Diagnoza kontrolna uwagi słuchowej wg Metody opracowanej przez prof. A. Tomatis w trakcie treningu

bezpłatnie

Konsultacje

Konsultacje ze specjalistami są zajęciami odpłatnymi. Nie stanowią diagnozy w pełnym tego słowa znaczeniu a ocenę trudności dziecka/ucznia. Nie kończy się zaświadczeniem o ewentualnych trudnościach dziecka.  

Celem konsultacji jest określenie drogi postępowania. Ocenienie czy trudności opisane podczas spotkania stanowią pierwszy krok do dalszych badań/terapii, a jeżeli tak to nakierowanie jakich. Jest nakierowaniem co dalej

Rodzaj konsultacji

Koszt

Konsultacja psychologiczno – pedagogiczna

150,00

Konsultacja psychologiczna

150,00

Konsultacja pedagogiczna

150,00

Konsultacja logopedyczna/neurologopedyczna

150,00

Konsultacja fizjoterapeutyczna

250,00

 

Terapia 

Rodzaj terapii/porady

Koszt

45

60

psychologiczna

130,00

150,00

pedagogiczna

130,00

150,00

logopedyczna

130,00

150,00

neurologopedyczna

130,00

150,00

Terapia ręki

130,00

150,00

Terapia integracji sensorycznej

140,00

180,00

Fizjoterapia 

140,00

180,00

 

Masaż terapeutyczne wg osobnego cennika

wg osobnego cennika

Taping rehabilitacyjny

30,00 – 50,00


Uwaga Słuchowa METODĄ opracowaną przez prof Alfreda TOMATISA

Ilość etapów oraz długość ich trwania uzależniona od indywidualnych wskazań.

Trening układany indywidualnie do potrzeb podopiecznych na podstawie diagnozy uwagi słuchowej.

Standardowy program obejmuje:


I ETAP – 21h (14 dni po 1,5 h)

II ETAP – 18h (12 dni po 1,5 h)

III ETAP – 21h (14 dni po 1,5 h)

Trening słuchowy  wg Metody opracowanej przez prof. A. Tomatis zestaw stacjonarny

Cena za dzień/sesję (1,5h) dla grupy

1 osoba

2 osoby

3 osoby

4 osoby

Etap I

120,00

80,00

60,00

45,00

Etap II

100,00

70,00

50,00

40,00

Etap III i kolejne według ceny za dzień (1,5h) z etapu II 

100,00

70,00

50,00

40,00

 

Warsztaty / Zajęcia rozwijające dla dzieci

 

Odbywają się po zebraniu grupy uczestników (minimum 3 osoby)

Warsztaty cykliczne płatne z góry (za cykl)

Rodzaj warsztatów

Czas

Koszt

Warsztaty rozwijające

Cykl 10 zajęć

500,00

TUS (Trening Umiejętności Społecznych)

Cykl 12 zajęć

800,00

Planszówki

60 min. 

60,00

 

Wizyta poza Poradnią na życzenie rodzica/opiekuna prawnego

Cena dla miasta Koszalin. 

Poza Koszalinem ceny ustalane według czasu dojazdu i powrotu.

Opis przebiegu obserwacji wydawany na wniosek rodzica.

 

Usługa

Czas

Koszt

Wizyta specjalisty w domu rodzinnym w celu obserwacji

1 godzina 

150,00

Wizyta specjalisty w żłobku, przedszkolu, szkole w celu obserwacji

1 godzina 

150,00

Wydanie opisu z przebiegu obserwacji z wnioskami

 

100,00

Wizyta specjalisty w przedszkolu, szkole w celu przeprowadzenia zajęć (pogadanka, prezentacja o omówionej treści)

1 godzina

200,00

Wizyta specjalisty w żłobku, przedszkolu, szkole w celu przeprowadzenia warsztatów dla rodziców, nauczycieli (pogadanka, prezentacja o omówionej treści)

1-2 godzin

450,00